Betingelser

AVTALE MELLOM BRUKER OG ToNico MediaDesign
Avtalen gjelder denne og diverse andre webplasser og sider, samt de tjenester og funksjoner som er tilgjengelige for deg som bruker og som vedlikeholdes av ToNico MediaDesign.

Informasjon og funksjoner på aktuelle sider blir tilbudt deg under forutsetning av at du aksepterer avtalen uten forbehold i henhold til under nevnte vilkår og betingelser. Dette gjelder også betingelser som fremgår på andre webplasser som administrer av ToNico MediaDesign og din bruk bekrefter din aksept på nevnte vilkår og betingelser.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
ToNico MediaDesign forbeholder seg rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan materiale fra ToNico MediaDesign og partnere av ToNico MediaDesign tilbys, inkludert, men ikke begrenset, til de avgifter/priser som måtte være forbundet med bruk av informasjon og funksjoner levert av ToNico MediaDesign.

EKSTERNE NETTSIDER
Informasjon levert av ToNico MediaDesign kan inneholde snarveier/koblinger til andre nettsteder. Disse nettstedene er ikke kontrollert av ToNico MediaDesign og ToNico MediaDesign er av den grunn selvfølelig ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, dette inkluderer uten unntak alle koblinger til eksterne nettsteder. ToNico MediaDesign er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne kilder/nettsteder som henvises til fra aktuelle nettsted. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode i form av virus med mer. ToNico MediaDesign tilbyr kun disse snarveier til deg som en tjeneste.

MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for bruk av system levert av ToNico MediaDesign, garanterer du ToNico MediaDesign at du ikke vil anvende ToNico MediaDesign sitt materiale til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse. De må under INGEN omstendighet anvende ToNico MediaDesign sitt materiale på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe nettstedet eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid på nettstedet. Du må ikke tilegne eller forsøke å få adgang til materiale som med vilje ikke er gjort tilgjengelig for deg, eller på annen måte er satt skjult. Alle opphavsrettigheter på teknisk system, kildekode og funksjoner er ToNico MediaDesign sin eiendom.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER
Materiale fra ToNico MediaDesign kan inneholde oppslagtavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre funksjoner og/eller kommunikasjonsfunksjoner. Disse funksjoner er gjort tilgjengelige slik at du kan kommunisere med alle eller med en gruppe (kollektivt, "Kommunikasjonstjenester") og/eller enkeltbrukere. Du aksepterer derfor kun å anvende aktuelle tjenester til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er tiltenkt aktuelle tjeneste. Det aksepterer ikke å:

 • Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (retten til offentlig mening og personvern) for andre.

 • Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig  ulovlig emne, navn, materiale og/eller lignende informasjon.

 • Laste inn filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av eiendomsrett (private eller offentlige), unntatt hvis de selv er eier eller kontrollerer slike rettigheter, eller har eksplisitt tillatelse til dette.

 • Laste inn filer som inneholder skadelige virus, ødelagte filer eller annen programvare som kan skade server eller andres datamaskiner.

 • Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form med forretningsmessig motiv er ikke tillatt, unntatt når slik tjeneste spesifikt er etter avtale med ToNico MediaDesign.

 • Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.

 • Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor du enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.

 • Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en opplastet fil.

 • Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller tilgang til tjenestene.

 • Overtre enhver regel om oppførsel, - etikk og andre retningslinjer som kan være påkrevd fra aktuell tjeneste.

 • Samle inn eller på andre måter holde skjult opplysninger om andre, inklusive e-post adresser uten deres samtykke.

 • Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.

ToNico MediaDesign har ingen forpliktelse til å overvåke aktuelle funksjoner og tjenestene. Dog forbeholder ToNico MediaDesign seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i aktuelle tjenester, samt i fortrolighet eventuelt å slette og fjerne materiale. ToNico MediaDesign forbeholder seg rett til å ekskludere eller stenge tilgang for personer og/eller til funksjoner/tjenester uansett tidspunkt uten varsel og uten å måtte begrunne eventuelt ekskludering.

ToNico MediaDesign forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt, uten begrunnelse til brukere, kunder eller annen uansett part.

Utvis alltid forsiktighet ved utleverer personlige opplysninger som kan identifisere deg eller andre i alle kommunikasjonstjenester på nettet. ToNico MediaDesign verken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, meldinger eller informasjoner som kan finnes på våre nettsteder og sider. Av denne grunn fra sier ToNico MediaDesign seg ethvert ansvar i forbindelse med all kommunikasjonstjenester og enhver handling som direkte eller indirekte er et resultat av din deltagelse i uansett tjeneste. Administratorer og tilbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av ToNico MediaDesign, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger som er representative for ToNico MediaDesign.

Materiale formidlet/postet på en kommunikasjonstjeneste kan omfattes av forbruksbegrensninger, begrensninger i reproduksjon og/eller videre formidlet. Du er selv ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du benytter materiale fra vårt eller våre partnere sitt nettsted.

MATERIALE LEVERT TIL ToNico MediaDesign ELLER POSTET VED EN AV ToNico MediaDesigns NETTESTEDER/SIDER
ToNico MediaDesign gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) du leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til ToNico MediaDesign eller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis du leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til ToNico MediaDesign, gir du samtidig tillatelse til at ToNico MediaDesign og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av egen aktuell nettsted inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformatere ditt tilsendte materiale; og eventuelt å kunne publisere ditt navn i forbindelse med aktuelt materiale.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av ditt materiale. Videre forbeholder ToNico MediaDesign seg rett til å fjerne ethvert materiale du har postet til enhver tid og uten nødvendigvis å informere dem om det.

Ved å levere, poste, innrykke, skrive inn eller sende materiale til ToNico MediaDesign eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer du hermed at du eier, eller på annen måte kontrollerer, alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE
INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERT ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM ToNico MediaDesigns NETTSTED KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. ENDRINGER BLIR PERIODISK TILFØYD TIL INFORMASJONEN HERI. ToNico MediaDesign OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETA FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER I ToNico MediaDesigns NETTSTED PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEILEDNINGER SOM DE MÅTTE MOTTA ELLER FÅ VIA ToNico MediaDesign, BØR IKKE FØLGES ELLER TAS ALVORLIG NÅR DET DREIER SEG OM PERSONLIGE, MEDISINSKE, RETTSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DE BØR RÅDFØRE DEM MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL DERES SPESIFIKKE SITUASJON.

ToNico MediaDesign OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVERDIGHET, NØYAKTIGHET, TILGJENGELIGHET OG PUNKTLIGHET FOR  DE INFORMASJONER, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER SOM MÅTTE VÆRE RELATERT TIL ToNico MediaDesign.

SOM YTTERSTE KONSEKVENS TILLATT AV GYLDIG NORSK LOVGIVNING, KAN ToNico MediaDesign OG/ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER STILLES TIL ANSVAR ELLER GJØRES ERSTATNINGSPLIKTIG FOR SKADER SOM MÅTTE VÆRE FORÅRSAKET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUK ELLER ASSOSIASJON TIL DETTE NETTSTEDET.
HVIS DE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINNER INNHOLDET AV DETTE NETTSTEDET UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULL, BØR DE ØYEBLIKKELIG AVSLUTTE ANVENDE OG BESØKE PÅ NETTSTEDER FORBUNDET MED ToNico MediaDesign.

SERVICEKONTAKT : tonico@tonico.no

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING
ToNico MediaDesign forbeholder seg rett til uten varsel å si opp din adgang til aktuelle nettsted/system administrert/levert av ToNico MediaDesign og de relaterte tjenester. Du som besøkende, bruker eller som administrator av aktuelle nettsted aksepterer hermed at denne avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). Du som besøker, bruker eller administrator av nettsteder med tilknytning til ToNico MediaDesign er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil kunne medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER:
Alt innhold ved nettsteder tilknyttet ToNico MediaDesign er: Kopirettigheter 2012 ToNico MediaDesign og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes.

VAREMERKER
Navn og produkter nevnt på aktuelle nettsteder av registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er nevnt er forbeholdt.

Alle rettigheter forbeholdes ToNico MediaDesign med Kopirettigheter 2012 ToNico MediaDesign